Persbericht
26 september 2020


Drie namen op de shortlist voor FKA WDW

In een openbare evaluatie die vanmiddag wordt gehouden, zal de instelling die voorheen bekend stond als Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst de inbreng die we van het publiek ontvingen presenteren samen met het rapport opgesteld door de externe adviescommissie. Dit rapport heeft betrekking op de shortlist van naamvoorstellen die voor de instelling overwogen worden:

  1. KAT, met variaties om de naam te spellen met de letter C, de letter K, of met beide letters tegelijk; een afkorting die staat voor de focus van de instelling: "Kunst. Activiteiten. Theorie" in het Nederlands, of in het Engels "Contemporary Art and Theory".

  2. kin, met spellingsvarianten om de naam te spellen in zinnen, hoofdletters en kleine letters; een woord dat de nadruk legt op relaties met gemeenschappen, en dat ook kan worden gebruikt als een afkorting, bijvoorbeeld voor "Kunst Internationaal".

  3. Haven, als een naam die geschreven zou kunnen worden met hoofdletter H, in hoofdletters of kleine letters; een woord dat in het Nederlands haven betekent, verwijzend naar Rotterdam als havenstad, en dat in het Engels vaak verwijst naar een veilige ruimte of een plek met mogelijkheden.

De naamgevingscriteria en naamopties die in de shortlist zijn opgenomen, zijn ontwikkeld door middel van een proces van hernoeming dat in 2019 is opgesteld. Inbreng van het publiek vond plaats via een online enquête en forums die voor iedereen toegankelijk waren, feedbacksessies met betrokkenen van het eerste uur, en workshops met het personeel. Meer dan 200 mensen namen deel aan deze publieke inputfase, zowel fysiek als online. Een samenvatting van de methodologie voor het hernoemen en de naamgevingscriteria is hier te lezen.

De drie voorgedragen namen zijn beoordeeld door een externe adviescommissie, die op 23 september 2020 voor overleg bijeen kwam bij de instelling; zij hebben ook aanvullende naamgevingsadviezen gegeven. Deze commissie bestond uit: Jannelieke Aalstein, Leal Arazzi van Herwaarden, Clara Balaguer, Liesbeth Bik, Yahaira Brito Morfe, Willem de Rooij, Sasha Huber, Stijn Kemper, Iris Kensmil, Louise Mitchell, Tumelo Mosaka, Willem Philipsen en Kees Weeda.

In het verslag van de adviescommissie staat: "Van de drie voorgestelde namen is KAT bij de meerderheid van de adviescommissie de meest onderschreven naam. Er was ook een sterk gevoel in de zaal om Melly als de naam van de instelling te beschouwen. Deze naam kwam naar voren als onderdeel van een discussieronde "Wat ontbreekt er?" die aan het einde van de eerste helft van de bijeenkomst werd geïntroduceerd. Ook andere namen werden op dat moment besproken, maar Melly vond de meeste weerklank. Als we de mogelijkheid zouden krijgen om een nieuwe naam voor te stellen, zou een meerderheid zeggen dat Melly een mooie naam voor de instelling zou zijn.

Het volledige verslag van de adviescommissie is hier gepubliceerd.


Vervolgstappen

Op 30 september 2020 zal de directeur Sofía Hernández Chong Cuy en de raad van toezicht van het instituut het verslag van de adviescommissie bespreken, evenals de bevindingen van de publieke inputfase van het hernoemingsproces. Op die dag zal een nieuwe naam voor de instelling worden geselecteerd en bekrachtigd. De leden van de raad van toezicht zijn: Fariba Derakhshani, Timme Geerlof, Stijn Huijts, Annet Lekkerkerker (voorzitter), Gabriel Lester, Annuska Pronkhorst en Katarina Zdjelar.

Op 2 oktober 2020 wordt de nieuwe naam van de instelling openbaar gemaakt. Daarna zullen we de administratieve procedures met betrekking tot onze naamswijziging in gang zetten en het communicatieontwerp van onze nieuwe naam laten ontwikkelen. Onze nieuwe naam zal met een nieuwe grafische identiteit en activiteitenprogramma in werking treden op 27 januari 2021, waarmee zowel de oprichtingsdatum van de instelling als haar vooruitzichten voor de toekomst zullen worden gevierd.


Achtergrond

In 2017 werd de naam van ons instituut middels een Open Brief betwist door een groep invloedrijke professionals uit de culturele sector. Met hun standpunt en activistische werk wisten zij niet alleen een urgent gevoel van historisch bewustzijn aan ons over te brengen, maar ook de behoeftes van een in toenemende mate meerstemmige samenleving en een dringende bezorgdheid om institutioneel racisme in de samenleving. Als reactie daarop kondigden we het voornemen aan om de naam te veranderen.

In 2018 lanceerden we het uit verschillende facetten bestaande initiatief tot naamsverandering. Dit initiatief is ingebed in het beleid van de instelling op het gebied van collectief leren, met als doel de participatie van het publiek aan te moedigen, sociale inclusiviteit te bevorderen en wederzijds begrip te stimuleren door middel van zowel programmering als systemische veranderingen bij de instelling.

Het voorstel voor de naamsverandering gaat uit van twee centrale criteria. Ten eerste is de huidige naam ‘Witte de With’, zoals we algemeen genoemd werden, een verwijzing naar het vestigingsadres van het instituut aan de ‘Witte de Witte de Withstraat’, maar geen uitdrukking van onze missie, namelijk het presenteren van hedendaagse kunst en (kunst)theorie. Ten tweede valt de huidige naam niet te rijmen met het nastreven van inclusiviteit door het instituut, iets wat essentieel is voor de relevantie en inbreng van cultuurpraktijken in het algemeen.

De directeur van de instelling, Sofía Hernández Chong Cuy, licht toe dat de instelling zich bij het vormgeven van dit initiatief en de processen heeft laten inspireren door twee institutionele casestudies. De eerste betreft een naamsverandering bij Yale University in de Verenigde Staten, waar Calhoun College in 2017 werd omgedoopt tot Grace Hopper College. De tweede betreft de concertzaal Colston Hall in het Engelse Bristol die in 2020 werd omgedoopt tot Bristol Beacon. Bij beide instituten kwam de naamsverandering tot stand na een jarenlang, op onderzoek gebaseerd proces. Ook inspirerend was de hernoeming in 2019 van Zonder titel naar MELLY, een tentoonstellingsruimte op de begane grond van de instelling die een multifunctionele ruimte is geworden, en deel uitmaakt van het naamsveranderingsinitiatief

Op 27 juni 2020 kondigde de instelling de intrekking van haar dertigjarige naam aan. De nieuwe naam wordt op 27 januari 2021 van kracht.

Meer informatie over het naamsveranderingsinitiatief van de instelling: change.wdw.nl


*


Het instituut voorheen bekend als Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam werd in 1990 opgericht als kunsthuis, met als missie het presenteren en bevragen van hedendaags werk van beeldend kunstenaars en cultuurmakers van dichtbij en verder weg. Het instituut organiseert tentoonstellingen, geeft kunstopdrachten, publiceert en ontwikkelt educatieve en samenwerkingsprojecten. De kunstenaars met wie dit non-profit instituut in het bijzonder samenwerkt en het publiek dat wordt betrokken zijn geïnteresseerd in het uitdagend bevragen en verbeelden van ons heden. Het programma reflecteert op het hedendaagse en op de manier waarop kunst in het verleden tot stand kwam en beleefd werd. Tegelijk kijkt het vooruit naar de verschillende toekomstscenario’s die kunst kan vormgeven.