INPUT VAN HET PUBLIEK
Naamsveranderingsfase
22 september 2020


Inhoudsopgave


Inleiding & Criteria

Initiatief tot Naamsverandering

Naamsveranderingproces

Forums & Online Enquête

Verslagen van Publieksforums

Verslagen van Online Enquête

NCI Work-group

Over ons Instituut


Introductie

Aan de fase waarin het publiek zich uit kon spreken over de naamsverandering deden meer dan 200 deelnemers mee, zowel fysiek als online. In bredere zin was het een onderdeel van het Initiatief tot Naamsverandering dat zich inzet voor een institutionele transformatie en, zowel in Nederland als internationaal, een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een ‘best practice’ voor vergelijkbare vraagstukken in de toekomst, en daarmee de drempel hiervoor wil verlagen.

De uitkomsten van de inspraakfase voor het publiek werden geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van toekomstgericht beleid en processen die onderdeel zijn van onze institutionele transformatie, en voor het vaststellen van de hieronder beschreven criteria voor de naamsverandering. Deze bevindingen werden ook verstrekt aan de externe Adviescommissie als achtergrondinformatie voor het beoordelen van een shortlist met drie namen die ook tot stand was gekomen via het Naamsveranderingsproces.

De Inspraakfase voor het Publiek richtte zich op drie belangrijke vragen: Hoe kunnen we ons instituut transformeren? Hoe staat dit in relatie tot sociale transformatie? En welke naam kan ons helpen om dit mogelijk te maken?


CRITERIA VOOR DE NAAM

POSITIONALITEIT – FOCUS
Waar staan we voor?
Hoe heeft onze oude naam ervoor gezorgd dat we verantwoording moesten afleggen over het verleden?

IINCLUSIVITEIT – OPENHEID
De oude naam zorgde ervoor dat belangrijke gedeeltes van Rotterdam, Nederland en onze gemeenschappen werden uitgesloten.
Hoe kunnen we dit tegengaan met een nieuwe naam, en daarmee de banden met ons publiek weer nauwer aanhalen?

LOCATIE – MISSIE
Kan een nieuwe naam op een betekenisvolle manier beschrijven waar we ons bevinden?
De oude naam ging over onze locatie, maar niet onze missie.

HERNOEMEN – HERDEFINIEREN
Een nieuwe naam biedt ons een kans om nieuwe definities te vinden voor de rol van kunst in de maatschappij, en van wat een kunstinstituut is en doet.

CRITERIA VOOR HET KARAKTER

TAAL
Wie willen we aanspreken met de naam, en hoe?
Onze nieuwe naam moet onze relatie met lokale en internationale publieksgroepen beter weergeven, en dat uitdrukken in de gekozen taal.

ENERGETICA
Hoe voelt het?
De naam moet energie geven of vol zijn van energie, en tevens uitdrukking geven aan onze reputatie als toekomstgericht, doortastend en experimenteel instituut.

REKENSCHAP
Nu we een naam uitwissen die een reactie op de koloniale geschiedenis noodzakelijk maakte, vragen we ons af hoe we onze verantwoordelijkheid om rekenschap af te leggen vast kunnen houden.

KWETSBAARHEID
Hoe kunnen we ons als instituut kwetsbaar blijven opstellen?
Door openheid, wendbaarheid, en een vastberadenheid om te leren, ons aan te passen en te veranderen.


Initiatief tot naamsverandering

In 2017 stuurde een groep cultuurprofessionals een Open Brief met daarin een publiekelijke aanklacht tegen de naam van ons instituut. Ze wezen erop dat deze naam associaties opriep met de onuitgesproken verhalen uit het Nederlandse koloniale verleden. Hun kritiek werkte als een katalysator op een publiek debat binnen een bredere context van dekolonisatie-inspanningen dat al aan de gang was in Nederland. Bij deze inspanningen wordt de nadruk gelegd op dissonant erfgoed en concurrerende waardesystemen. Hun standpunt en activistische werk worden niet alleen gevormd door een nieuw historisch bewustzijn, maar ook door een in toenemende mate meerstemmige samenleving en een dringende bezorgdheid over systemisch racisme in de samenleving. Het instituut erkende deze punten van kritiek en besloot nog in datzelfde jaar haar naam te gaan veranderen.

In januari 2018 lanceerde het instituut het uit verschillende onderdelen bestaande Initiatief tot Naamsverandering (zie schematisch overzicht hieronder). Het initiatief stelde voor om daarbij ook het karakter en de samenstelling van het instituut te veranderen. Het doel hiervan was dat het proces van de naamsverandering zou worden vormgegeven, uitgewerkt en uitgevoerd door een team en groep stakeholders met een grotere diversiteit. Maar aan de ander kant ook om ervoor te zorgen dat het hernoemen van het instituut slechts een van vele acties zou zijn bij het realiseren van een fundamentele institutionele transformatie. Het Initiatief tot Naamsverandering is van invloed geweest op de werkcultuur, de artistieke visie en het programma van het instituut. Ook de strategieën op het gebied van kunstbemiddeling en publieke betrokkenheid zijn fundamenteel veranderd.

Name Change InitiativeNaamsveranderingsproces

De ideeën en criteria voor de naam, en de ontwikkeling van een toekomstgericht beleid zijn gebaseerd op: de feedback afkomstig van onderzoek naar casestudies waarmee in 2018 werd begonnen; de naamgevingsworkshops met het team, en de werksessies met ons Initiatief tot Naamsverandering en onze partners of het gebied van collectief leren– Brand New Guys, Werkplaats en Wkshps – die vanaf 2020 werden gehouden; en, ook in 2020, een op burgerparticipatie gebaseerde inspraakfase voor het publiek. De grafiek toont in detail de gezette stappen en mate van betrokkenheid bij deze inspraakfase voor het publiek.

Bij het vormgeven van ons initiatief en de verschillende processen, hebben we ons laten inspireren door twee institutionele casestudies. De eerste daarvan betreft een naamsverandering bij Yale University in de Verenigde Staten, waar Calhoun College in 2017 werd omgedoopt tot Grace Hopper College. De tweede betreft de concertzaal Colston Hall in het Engelse Bristol die in 2020 werd omgedoopt tot Bristol Beacon. Bij beide instituten kwam de naamsverandering tot stand na een jarenlang, op onderzoek gebaseerd proces. In 2019 werd een interne casestudy uitgevoerd toen een naamloze ruimte binnen het instituut werd omgedoopt tot Melly, een kunstgalerie die is omgevormd tot een multifunctionele ruimte. Onderdeel van dit proces was het vaststellen van een kader voor Collectief Leren waarin wordt geleerd door middel van uiteenlopende standpunten en kennissystemen, en gastvrijheid wordt bevorderd.

Renaming Process


Forum & Open Enquête

De Forums van het Initiatief tot Naamsverandering waren doelgerichte, gemodereerde sessies met een directe invloed op onze institutionele transformatie en de keuze van een nieuwe naam. Onze belangrijkste vragen daarbij zijn: Hoe kan ons intituut veranderen? Hoe staat dit in relatie tot sociale transformatie? En welke naam kan ons helpen om dit mogelijk te maken?

De Forums hadden drie aandachtspunten:

 1. “Erfgoed en Toekomstperspectieven”: Deze twee forums werden gehouden in Rotterdam en concentreerden zich vooral op het verband tussen historisch bewustzijn en onze naamsverandering. Als we de naam ‘Witte de With’ verwijderen, hoe kunnen we er dan nog voor zorgen dat we ons historisch bewustzijn vasthouden, en hoe draagt dit historisch bewustzijn bij aan onze transformatie?

  Het Nederlandstalige forum werd gemodereerd door de archeoloog marjolijn kok, die ook werkt als archivaris bij FKA WDW, en het Engelstalige forum door Rolando Vázquez Melken, universitair hoofddocent en fellow voor diversiteit bij University College Roosevelt in Middelburg, en geaffilieerd onderzoeker bij de Universiteit Utrecht

 2. “Naamgeving en Communicatie”: Dit forum concentreerde zich op hoe de keuze van een naam verbonden is met de identiteit van het instituut. Hoe zag de institutionele identiteit er in het verleden uit, en wat zou die in de toekomst kunnen overbrengen? Hoe zou een visuele identiteit onderdeel kunnen uitmaken van sociale transformatie en revaluatie? Bij dit forum, dat werd gehouden via Zoom, waren een aantal kleinere, afgesplitste groepjes betrokken.

  In het Engels gemodereerd door Prem Krishnamurthy, ontwerper, curator, schrijver en docent, en partner bij de multidisciplinaire ontwerpstudio Wkshps in New York en Berlijn.

 3. “Engagement en Veranderen”: Deze twee forums werden gehouden in Rotterdam en concentreerden zich op hoe onze institutionele transformatie verbonden is met sociaal engagement en sociale verandering. Wie hebben we bij het instituut weten te betrekken in het verleden, wie kunnen we in de toekomst bij het instituut betrekken, en welke rol speelt de naam van het instituut in deze verandering?

  Gemodereerd door Quincy Mahangi van Guestwise, een adviesbureau dat bedrijven begeleidt bij het creëren van een publiek-/gastervaring door middel van een mensgerichte mentaliteit.

  De Online Enquête werd ontworpen met als doel het formuleren van ideeën, het creëren van perspectieven en het identificeren van de uitdagingen die onderdeel zijn van onze naamsverandering. De online enquête was een uitnodiging om feedback te geven over onze institutionele transformatie. Welke eigenschappen zouden we moeten behouden en welke we zouden moeten loslaten? Hoe kunnen we onze institutionele transformatie koppelen aan sociale verandering? Ook werd gevraagd naar suggesties voor nieuwe namen en antwoorden op de vraag wat het belang is van de naamsverandering voor onze verdere ontwikkeling.


VERSLAG – FORUM 1

Erfgoed en Toekomstperspectieven

Deelnemers: 8
Moderator: marjolijn kok
Vertegenwoordiger Werkgroep: Jessy Koeiman
Notulist: Veronika Babayan
Overzicht/Verantwoordelijkheid: Sofia Hernández Chong Cuy

Verslag

Tijdens dit forum werd met name gesproken over dominante historische verhaallijnen, hun relatie tot het sociale curriculum van de geschiedenis, en hoe dat in verband staat met het leven van mensen in de huidige maatschappij en onze instellingen. De voertaal van het forum was Nederlands, met deelnemers uit verschillende Nederlandse steden, waaronder mensen die nooit eerder in het instituut waren geweest.

Bevindingen vastgelegd en samengevat door Veronika Babayan, Sofia Hernández Chong Cuy, Jessy Koeiman, marjolijn kok en Vivian Ziherl.


VERSLAG – FORUM 2

Erfgoed en Toekomstperspectieven

Deelnemers: 13
Moderator: Rolando Vázquez Melken
Vertegenwoordiger Werkgroep: Vivian Ziherl
Notulist: Veronika Babayan
Overzicht/Verantwoordelijkheid: Sofia Hernández Chong Cuy

Verslag

Het forum concentreerde zich in grote lijnen op hoe de oude naam geleid had tot de verantwoordelijkheid om rekenschap af te leggen voor koloniale geschiedenissen en de tot in het heden doorwerkende gevolgen daarvan, op hoe het wegnemen van de naam ook zou kunnen leiden tot het teruggeven van een stem aan bepaalde groepen, en op hoe met het geven van een nieuwe naam dit proces kan worden voortgezet. De voertaal van het forum was Engels en onder de deelnemers bevonden zich mensen die woonden in Nederland, maar oorspronkelijk afkomstig waren uit Iran, Polen, Zuid-Korea, Duitsland, Indonesië, Spanje, Barbados, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Bevindingen vastgelegd en samengevat door Veronika Babayan, Sofia Hernández Chong Cuy, Jeroen Lavèn, Rolando Vázquez Melken en Vivian Ziherl.


VERSLAG – FORUM 3

Naamgeving en Communicatie

Deelnemers: 23
Moderator: Prem Krishnamurthy
Vertegenwoordiger Werkgroep: Jeroen Lavèn
Notulist: Veronika Babayan
Overzicht/Verantwoordelijkheid: Sofia Hernández Chong Cuy

Verslag

Het forum richtte zich met name op de relatie tussen de naamsverandering en positionaliteit, op hoe de naamsverandering kan helpen bij het herdefiniëren van het instituut, op een toekomstgerichte benadering van de naamsverandering en op het dynamische aspect van vooruitgang. Het forum vond online plaats, en onder de deelnemers bevonden zich inwoners van Nederland, Hong Kong, Griekenland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Bevindingen vastgelegd en samengevat door Veronika Babayan, Sofia Hernández Chong Cuy, Prem Krishnamurthy, Jeroen Lavèn en Vivian Ziherl.


VERSLAG – FORUM 4

Engagement en Veranderen

Deelnemers: 5
Moderator: Quincy Mahangi
Vertegenwoordiger Werkgroep: line kramer
Notulist: Veronika Babayan
Overzicht/Verantwoordelijkheid: Sofia Hernández Chong Cuy

Verslag

Het belangrijkste thema van het forum was de definitie van kunst en de rol van kunst in relatie tot onderwijs, en hoe dit betrekking heeft op inclusiviteit, zowel in relatie tot de rol van het instituut als tot welke artistieke uitdrukkingsvormen worden beschouwd als ‘kunst’. Tijdens dit forum was er sprake van een bijzonder geëngageerde en intensieve uitwisseling. Onder de deelnemers van het forum waren inwoners van Rotterdam en Den Haag.

Bevindingen vastgelegd en samengevat door Veronika Babayan, Sofia Hernández Chong Cuy, line kramer, Jeroen Lavèn en Vivian Ziherl.


VERSLAG – FORUM 5

Engagement en Veranderen

Deelnemers: 8
Moderator: Quincy Mahangi
Vertegenwoordiger Werkgroep: Rosa de Graaf
Notulist: Veronika Babayan
Overzicht/Verantwoordelijkheid: Sofia Hernández Chong Cuy

Verslag

Bij dit forum ging het in het bijzonder over de taalkunde, en werd gekeken naar de relatie tussen taal en toegankelijkheid. Tijdens het forum werden ‘vragen gesteld over de vraag’, en onder de deelnemers bevonden zich veel mensen uit de kunstwereld die goed bekend zijn met het instituut. Onder de deelnemers van het forum waren inwoners van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Brussel met culturele wortels in landen als Albanië, Kroatië, Dubai, India, Litouwen en Turkije.

Bevindingen vastgelegd en samengevat door Veronika Babayan, Rosa de Graaf, Quincy Mahangi en Vivian Ziherl.


VERSLAG – ONLINE ENQUETE


Voorbeelden van de feedback, ter overweging wanneer het besluit over een nieuwe naam genomen wordt:

“Een verandering in de programmering die […]nieuwe grenzen stelt en een nieuwe definitie geeft van cultuur.”

“Jullie staat van dienst bij het bevorderen van hedendaagse kunst; jullie zijn een plek waar nieuwe vormen en denkwijzen worden gekoesterd en plaatsvinden; blijf je bewust van je omvang – jullie zijn soort van klein, maar niet heel kleinschalig, en jullie willen ook niet enorm groot zijn; een internationale focus, maar stevig verankerd in Rotterdam.”

“Hoe en waar gewerkt is aan het proces van dekolonisatie door het gehele instituut, voorbij de kwestie van de naam.”WERKGROEP INITIATIEF TOT NAAMSVERANDERING

De Werkgroep van het Initiatief tot Naamsverandering (Name Change Initiative – NCI) werd samengesteld in oktober 2019 en komt iedere week samen voor het bespreken van ideeën, toewijzen van taken en uitbrengen van verslag over voltooide en lopende activiteiten. Sinds november 2019 zijn deze bijeenkomsten van de Algemene Staf van de NCI de belangrijkste bron geweest voor de potentiële longlist en typologieën voor naamconcepten. De Werkgroep wordt geleid door de Directeur van FKA WdW onder voorzitterschap van de Research- en Programmamanager van het instituut. Dit zijn de leden van de NCI Werkgroep:

Name

Rosa de Graaf

line kramer

Sofía Hernández Chong Cuy

Jessy Koeiman

Jeroen Laven

Vivian Ziherl

Titel

Associate Curator

Senior Technical Supervisor

Directeur

Programmamaker Collectief Leren

PR & Communications Manager

Research- en Programma Manager

Jaren in dienst

4

29

2.9

2.4

4.3

1


Leden uit een eerdere fase:

Toetredende Leden voor de volgende fase:

Assistent tijdens de inspraakfase voor het publiek:OVER ONS INSTITUUT


Missie

Het is de missie van ons instituut om het publiek te betrekken bij het ervaren, genieten en leren van de laatste ontwikkelingen binnen de beeldende kunst en (kunst)theorie. We zijn van mening dat artistieke expressie en filosofisch onderzoek leiden tot kritisch denken en het cultiveren van onderling begrip tussen mensen en culturen.


Kernwaardes

Het zit in onze aard om te evolueren. We zijn vastberaden om als een katalysator te werken. Ons programma is een toegangspoort tot de wereld.


Praktijk

Om ons engagement in de praktijk te brengen presenteren we tentoonstellingen, publicaties en educatieprogramma’s die artistiek-inhoudelijk hoogstaand en cultureel betekenisvol zijn; ook schrijven we opdrachten uit voor het maken van nieuwe kunst, ondersteunen we innovatief onderzoek en zijn we voorstander van culturele samenwerkingsverbanden. We doen dit terwijl we ook blijven reageren op hedendaagse artistieke en theoretische vraagstukken. Deze zaken worden gevormd binnen een bepaalde context, maar zijn in geografische zin grenzeloos.


Overtuigingen

Om experimenteel te kunnen zijn, moeten we kunstenaars aan ons verbinden die onderzoek doen naar zaken als materiaalgebruik, zelfs als we hun visie op dit moment nog niet volledig begrijpen. Om hedendaags te kunnen zijn, moeten we een divers publiek omarmen, evenals verschillende vormen van kennis en duurzame productiewijzen. Om betekenisvol te kunnen zijn, moeten we responsief en verantwoordelijk zijn, inzicht hebben en welbespraakt zijn, gewaagd en verstandig zijn, levendig en zorgzaam zijn.


change.wdw.nl

fkawdw.nl

offsite.wdw.nl