Wat is de nieuwe naam van het instituut dat voorheen bekend stond als Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst?

Onze nieuwe naam is Kunstinstituut Melly. De nieuwe naam trad vanaf 27 januari 2021 in werking. Op 27 januari 1990 openden we voor het eerst onze deuren voor het publiek. Het selecteren van dezelfde dag, in 2021, voor het in kracht treden van onze nieuwe naam is om de geschiedenis van onze instelling te erkennen. U kunt hier lezen over de naamselectie, het proces en de bekrachtiging.

Waarom hebben jullie de naam veranderd?

De naamsverandering was gebaseerd op twee centrale criteria: Ten eerste heeft de huidige naam “Witte de With”, zoals we voornamelijk genoemd werden, had betrekking op de locatie van het instituut, de Witte de Withstraat, maar niet op onze missie, namelijk het bevorderen van hedendaagse kunst en kunsttheorie. Ten tweede viel de naam niet te rijmen met het nastreven van inclusiviteit door het instituut, iets wat essentieel is voor de relevantie en inbreng van culturele praktijken in het algemeen.

Wat heeft jullie doen besluiten tot een naamsverandering?

De aanleiding voor de beslissing tot naamsverandering was een Open brief aan Witte de With die op 14 juni 2017 werd gepubliceerd door Egbert Alejandro Martina, Ramona Sno, Hodan Warsame, Patricia Schor, Amal Alhaag en Maria Guggenbichler, en de debatten die daarop volgden. De Open brief heeft diepe indruk gemaakt op het instituut en leidde niet alleen tot een doorbraak in een doorlopend debat over het proces van dekolonisatie in Nederland, maar de kritiek maakte ons ook bewust van de noodzaak om ons werk over de vraagstukken rondom representatie te versterken. In het licht van deze prangende kwestie kondigde het instituut op 7 september 2017 aan dat het de naam zou gaan veranderen

Het instituut is meer dan 30 jaar oud. Waarom heeft het zo lang geduurd om aan een naamsverandering te denken?

Sinds de oprichting in 1990 heeft het instituut samengewerkt met kunstenaars vanuit verschillende achtergronden en het voortouw genomen bij het bevorderen van (politiek) geëngageerde kritiek en theorie. Om theorie en praktijk samen te brengen, wat de transformatie is die we ondergaan, heeft het initiatief tot naamsverandering nieuwe personeelsleden en leden van de raad van toezicht aangetrokken, manieren van publieke betrokkenheid verbeterd, een nieuwe, gratis toegankelijke tentoonstellingsruimte, MELLY, op de begane grond geopend, en een nieuwe methodologie van ‘collectief leren’ toegepast. De Open brief aan Witte de With was voor het instituut een wake-up call. We zijn dankbaar voor de tijd en het geduld die de auteurs en ondertekenaars van de brief en het publiek tot nu toe hebben gehad.

Waarom duurde het zo lang om tot een nieuwe naam te komen?

We begrijpen dat dit lang heeft geduurd. Vanaf het begin is onze aanpak structureel geweest. Het doel van de naamsverandering was een institutionele transformatie die bijdraagt aan verandering in Nederland en internationaal. We realiseren ons dat dingen moeten veranderen. We willen graag een deel van onze activiteiten tot nu toe delen. Het gaat onder meer om het aanstellen van zes nieuwe medewerkers en leden van de raad van toezicht die ons team hebben gediversifieerd, een nieuw programma om gemeenschappen te bereiken in een nieuwe ruimte genaamd MELLY, en historisch onderzoek. Vorig jaar hadden we een inspraakfase als onderdeel van ons hernoemingsproces; deze omvatte publieke betrokkenheid. Onze nieuwe naam is uit dit proces voortgekomen.

Heeft men kunnen stemmen over de nieuwe naam van de instelling?

We zijn in gesprek gegaan met mensen uit de samenleving en andere groepen belanghebbenden over de rol van ons instituut binnen de gemeenschap en, in het verlengde daarvan, de naam. Wij hebben ook adviezen, opmerkingen en suggesties over deze onderwerpen verzameld via een online enquête (die beschikbaar was van 14 juni tot en met 19 september 2020). Een Adviescommissie liet zich laten informeren door de input van de enquête en de Forums, die verschillende perspectieven vertegenwoordigde met betrekking tot expertise en zienswijzen. De adviescommissie is in het najaar twee keer bijeengekomen; u kunt hun advies over de naamskeuzes hier lezen. Een dergelijk proces werd ontwikkeld door, en staat onder leiding van deze Werkgroep die bestaat uit onder andere de stafleden Paul van Gennip (adjunct-directeur), Rosa de Graaf (associate curator), Jessy Koeiman (programmamaker collectief leren), Jeroen Lavèn (PR & social media editor), Vivian Ziherl (research & programmamanager) en Sofía Hernández Chong Cuy (directeur), en rapporteert aan de raad van toezicht van het instituut. De Werkgroep krijgt ondersteuning vanuit de algemene stafvergaderingen met het hele team van Formerly known as Witte de With.

Hoe kwam de instelling tot een nieuwe naam?

In dit persbericht geven wij een beknopte beschrijving van het proces. Met de selectie van een nieuwe naam wordt getracht een bijdrage te leveren aan de best practices in Nederland en internationaal. Bij het ontwerpen van het proces hebben we ons laten inspireren door twee case studies; Yale University’s Hopper College en Bristol’s Colston Hall die ook een naamsverandering hebben ondernomen sinds 2017.

Probeert het instituut het verleden uit te wissen of te censureren?

Het doel van de naamsverandering is om een meerstemmige samenleving nog meer te accepteren, te begrijpen en actief te omvatten. We zien de naamsverandering als onderdeel van een bredere discussie rondom representatie, dekolonisatie en dissonant erfgoed, zowel in Nederland als daarbuiten. Het gegeven dat Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst is gevestigd in een voormalig schoolgebouw, kan effectief worden ingezet voor het bevorderen van de rol van culturele instellingen als leeromgeving.

Wie was Witte Corneliszoon de With?

Witte Corneliszoon de With was een Nederlandse admiraal, een bevelhebber van de admiraliteit, die in de 17e eeuw actief was in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Een tijdlijn van zijn leven en koloniale betrokkenheid is hier te vinden.

Wat is de relatie tussen Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst en Witte Corneliszoon de With?

Toen Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in 1989 werd opgericht, werd het instituut vernoemd naar het adres: Witte de Withstraat 50. Hoewel de naam van het instituut verwijst naar de naam van de admiraal, Witte de Corneliszoon de With, is het gebouw nooit zijn woning geweest, noch is zijn collectie erin gehuisvest, of wordt zijn erfgoed er uitgedragen.

Is de naamsverandering een antwoord op de huidige maatschappelijke bewegingen?

De aankondiging van de naamsverandering in 2017, en het doel om een institutionele transformatie door te voeren teneinde een betekenisvolle en duurzame verandering te bewerkstelligen, meer dan alleen een naam, is sindsdien aan de gang. We hebben onze naamswijziging aangekondigd op 14 juni 2020, als erkenning van de auteurs en ondertekenaars van de Open brief aan Witte de With en de leidende rol die sociale bewegingen hebben in Nederland, om verandering teweeg te brengen. Een online enquête en Forums die externe adviescommissie zullen vormen, was oorspronkelijk gepland om in mei 2020 van start te gaan, met een naamswijziging voorzien voor januari 2021. Deze werden deels stopgezet en deels opnieuw gepland vanwege de Covid-19 pandemie. In het licht van de recente demonstraties gemobiliseerd door de Black Lives Matter beweging in Nederland en wereldwijd — naar aanleiding van de politiemoord op George Floyd in de Verenigde Staten, kondigt de instelling op 14 juni 2020 de aankomende programma's van het initiatief tot naamsverandering en de naamswijziging aan. Dit is ter ondersteuning van de grotere dekoloniserende bewegingen en als erkenning voor de auteurs van de Open brief aan Witte de With: Egbert Alejandro Martina, Ramona Sno, Hodan Warsame, Patricia Schor, Amal Alhaag, en Maria Guggenbichler, en iedereen die deze brief heeft ondertekend.